ZÁPIS Z KONFERENCE VEDOUCÍCH MLÁDEŽE OSH HODONÍN

ze dne 11.2.2011 v Mistříně

 

Konference se zúčastnilo 48 vedoucích mládeže.

 

Program:

 1. Zpráva o činnosti OORM
 2. Zhodnocení soutěžní sezóny 2010
 3. Kalendář soutěží na rok 2011
 4. Pravidla Velké ceny MH
 5. Dotace
 6. Školení VM
 7. Registrační listy
 8. Okresní webové stránky
 9. Diskuze

  

Konferenci zahájila a řídila vedoucí rady Jana Trojancová.

 

ad 1.  Vedoucí rady mládeže zhodnotila činnost rady za předešlý rok. Shrnula soutěžní ročník a okresní kola Plamen a dorostu. Poděkovala za pomoc všem, kteří se na přípravách podíleli.

 

ad 2.  Vedoucí sekce rozhodčích Mgr. Jaroslava Příkaská zhodnotila soutěže uplynulého ročníku a připomenula organizátorům povinnosti při zabezpečování soutěží pro MH.

 

ad 3.  Počet soutěží zůstává zachován, začátek všech soutěží se posouvá na 14.00 hodin.

 

ad 4.  Pravidla VC beze změny. Informace k zapůjčování okresní PS 12 a proudnic, půjčování za poplatek (bude upřesněn), režim doplňování PHM, sbor je povinen si zajistit materiál na soutěž sám (výsledkové listiny,…).

 

ad 5.  Ing. Tomáš Letocha provedl vysvětlení pojmů nutných ve vyúčtování a uvedl nejčastější chyby. Informace o připravovaném školení hospodářů ohledně dotací Mgr. Trojancová rozešle emailem s informacemi o dotacích.

 

ad 6. Školení – možnost zajištění zdravotnického kurzu

 • školení VM II  11.3.2011 Petrov 18.00
 • školení VM III  19. a 20.11.2011, školení VM III bude probíhat 1x za dva roky dvoudenně
 • školení rozhodčích pro PS 12. a 13.3.2011 v Mistříně

U všech druhů školení bude povinný vstupní test – min. 50% hranice splnění pro účast.

  

ad 7. Registrační listy je nutné řádně vyplnit a včas odevzdat na OSH. I v následujícím ročníku bude probíhat kontrola průkazek u náhodně určených družstev.

 

ad 8. Na adrese www.oshhodonin.cz jsou již plně funkční stránky. Webmaster T. Letocha žádal všechny o zasílání pozvánek a výsledkových listin pro jejich uveřejňování.

 

Diskuze:

 • T. Letocha informoval o možnosti soustředění dorostu a vydání nové vyhlášky o hygienických požadavcích na akce pro děti - tábory.
 • M. Lipár podal informaci o změně pravidel Velické haly.
 • Proběhla diskuze na téma používání přetlakového ventilu na soutěžích PS, kterých se účastní družstva dorostu nebo mládež pod 18 let a o odpovědnosti vedoucích mládeže.