8. SCHŮZE VÝKONNÉHO VÝBORU OKRESU HODONÍN

konaná dne 29.9.2011 ve Bzenci

 

Přítomni: Kuchař Miroslav, Javornický Josef, Svora Oto, Mokrá Radomíra, Lipár Martin,

              Letocha Tomáš, Sládková Veronika, Příkaský Michal, Kusalík Jaroslav, Příkaská Jaroslava,

    Trojancová Jana

Omluveni: Trbola Milan, Kuchař Antonín

 

Program:

  1. Informace z jednání krajského VV
  2. Hodonocení soutěží O slovácký džbánek a Slovácko-Záhorácký pohár
  3. Závod požárnické všestrannosti
  4. Čerpání rozpočtu za I. pololetí 2011
  5. Různé

  

Schůzi zahájil a řídil starosta Miroslav Kuchař.

 

ad 1.  Pan Letocha informoval o jednání VV kraje. Krajské sdružení má požádáno o dotaci od JmK 700 000,- Kč.  VV okresu Hodonín požaduje po VV jihomoravského kraje písemnou zprávu o hospodaření krajské organizace. Zápis z jednání krajského výboru na stránkách krajského sdružení.

 

ad 2.  Dne 10.9. proběhly va Vacenovicích soutěže O slovácký džbánek a Slovácko-Záhorácký pohár. Obě soutěže byly hodnoceny kladně až na umístění družstev našeho okresu. 

 

ad 3.  V sobotu 15.10. ZPV v Ratíškovicích, občerstvení zajistí pan Svora. Ostatní v propozicích.

 

ad 4.  Čerpání rozpočtu za I. pololetí 2011. Na rozdíl od zasedání krajského VV má okresní organizace pro všechny členy VV písemně zpracovány všechny položky a okresní starosta podává ke všem položkám vysvětlení. 

 

ad 5.  Společné zasedání se Slováky proběhne v pátek 21.10.2011 v Ratíškovicích – kulturní akce návštěva zámku v Miloticích a muzeum ve vagóně.