Rada GP Hodonín reaguje otevřeným dopisem

15.08.2012 21:55

Věc: Vyjádření Rady Grand Prix k situaci vzniklé po soutěži v Prušánkách

 

Rada GP je nadále přesvědčena, že na soutěži v Prušánkách konané dne 4. srpna 2012 došlo k porušení pravidel Grand Prix pro rok 2012 (dále jen pravidla) a pochybení hlavní rozhodčí pí Příkaské, která povolila start jednoho soutěžícího za tři různá družstva. Člen družstva Vacenovic Jakub Šebek prokazatelně běžel za tři týmy, což pravidla GP neumožňují. Uznává však, že stávající pravidla GP ani neumožňují Radě GP soutěžícího ani družstvo jakkoliv postihnout, diskvalifikovat jej, odebrat mu či nepřidělit body.

Rada GP je vzhledem k výše uvedenému nucena vyhovět protestu SDH Vacenovice a uznat tak platnost oficiálních výsledků soutěže v Prušánkách podepsaných hlavní rozhodčí, podle kterých budou přiděleny body do Grand Prix.

Vzhledem k nastalé situaci bude Rada GP pro příští rok prosazovat výrazné posílení svého vlivu na chod a řízení jednotlivých soutěží zařazených do kalendáře Grand Prix. Zejména se bude jednat o pravomoc podat protest proti rozhodnutí hlavního rozhodčího, diskvalifikovat soutěžní družstvo ze soutěže za předem stanovené prohřešky či vyřadit soutěž ze seriálu za hrubé porušení povinností pořadatele. Navržená podoba Pravidel pro rok 2013 bude včas a s dostatečným předstihem zveřejněna k nahlédnutí a připomínkování jak pořadatelům stávajících soutěží, tak i soutěžním kolektivům. 

Současná situace na okrese je taková, že předem složitě schvalovaná a formulovaná pravidla jsou často porušována a toto je tiše přehlíženo. Ke změnám v pravidlech přitom dochází každoročně a to především na základě požadavků samotných soutěžících. Při snaze takovouto situaci řešit naráží Rada GP na fakt, že kromě řady povinností týkajících se chodu seriálu nemá v podstatě žádná práva, jak na chod ligy dohlížet. Setkává se navíc často s přístupem, který minimálně hraničí s pravidly slušného chování a to jak ze strany pořadatelů, tak i soutěžících.

Bylo by velmi pozitivní a pro požární sport přínosné, aby si všichni lidé, kteří mají s požárním sportem na Hodonínsku, co do činění uvědomili, že našim zájmem není snaha o vlastní zviditelnění, ale pouze snaha o bezproblémový a férový chod Grand Prix. 

 

Za Radu Grand Prix jmenovitě: Luděk Durďák, Pavel Lipár ml., Dušan Ingr, Martin Bábíček, David Šňupík a Dalimil Ňorek

V Rohatci dne 15. srpna 2012

 
 
Tady je odkaz na protest SDH Vacenovice proti překročení pravomocí Rady GP.